1

Bhairav kavach Can Be Fun For Anyone

News Discuss 
जले तत्पुरुषः पातु स्थले पातु गुरुः सदा महाकालाय सम्प्रोच्य कूर्चं दत्वा च ठद्वयम् । तस्मात् सर्वप्रयत्नेन दुर्लभं पापचेतसाम् वाद्यम् वाद्यप्रियः पातु भैरवो नित्यसम्पदा ॥ पातु शाकिनिका पुत्रः सैन्यं वै कालभैरवः । पातु शाकिनिकापुत्रः सैन्यं मे कालभैरवः । महाकालोऽवतु क्षेत्रं श्रियं मे सर्वतो गिरा । भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहम् । iti https://icelisting.com/story17406532/new-step-by-step-map-for-bhairav-kavach

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story